Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné při nákupu on-line kurzů a lekcí jógy na webu
https://www.lucyoga.cz//, provozovaném fyzickou osobou: Lucie Martinová, se sídlem Ke
Kersku 508, 289 14 Poříčany, IČ: 02272326.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) fyzické osoby Lucie Martinové, se
sídlem Ke Kersku 508, 289 14 Poříčany, IČ: 02272326 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná
práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále
jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále
jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je
prodávajícím provozován na internetové adrese www.lucyoga.cz, a to prostřednictvím
webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

***
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové
stránky prodávajícího umístěné na adrese www.lucyoga.cz (dále jen „webová stránka“) a další
související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské
činnosti. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a
obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních
podmínek. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující
provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

***
Při registraci na webové stránce a přiobjednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a
pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

***
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého
uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této
povinnosti ze strany kupujícího.

***
Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

***
Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s
ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to
včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny
tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní
obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za
individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém
rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně
tohoto zboží.

***
Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

– objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),
– způsobu úhrady kupní ceny zboží.

***
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a
opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončení objednávky“. Údaje uvedené v objednávce
jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky
toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).

***
Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

***
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací),
jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího.

***
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s
osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních
podmínek).

***
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
hradí kupující sám.

III. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Tato cena bude uvedena v
objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Cena je vždy včetně příslušné
sazby DPH.

***
Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
– bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2253505014/3030, vedený u
AirBank (dále jen „účet prodávajícího“)
– platební kartou prostřednictví platební brány společnosti

IV. DORUČENÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Příjem objednávky prodávající potvrdí zákazníkovi e-mailem. Poté, co prodávající potvrdí
kupujícímu připsání stanovené částky na účet prodávajícího, bude kupujícímu odeslán odkaz
na internetovou stránku (lekci), kde je produkt umístěn. Všechny zakoupené lekce jsou
přístupné kdykoliv zpětně.

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění ve smyslu
ustanovení §53 odst. 7 občanského zákoníku.

***
Při odstoupení od smlouvy je nutné uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a kontakt (email
nebo telefon) a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží.

***
Po převzetí vráceného zboží se prodávající zavazuje zaslat na bankovní účet či fakturační
adresu zákazníka zpět kupní cenu, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

***
Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v
případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale
prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, postupuje se v
souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

VI. ZÁRUKA A REKLAMACE
Záruka na zboží, prodávané prostřednictvím e-shopu, se řídí a je v souladu s platnou
legislativou.

***
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně
odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to
vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se
vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

***
Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží
nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva kupujícímu náleží, jde-li sice o vady
odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro
větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada
bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se
vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící
jejímu řádnému užití.

***
Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na
přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

***
Při reklamaci je kupující povinen předložit doklad o nákupu.

***
Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je
jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu
vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

***
O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této
lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému
posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel
stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

***
V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací
(zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). V případě odstoupení
od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto
odstoupení. V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zákazníkovi zpět na jeho
náklady. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení oprávněné reklamace
jsou hrazeny prodávajícím.

***
Jestliže v rámci záruky dojde k výměně zboží, záruční doba začíná běžet znovu od převzetí
nového výrobku. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání
reklamačního řízení (tato lhůta začíná běžet dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem
vyřízení reklamace – nikoli tedy termínem vyzvednutí zboží zákazníkem).

VII. AUTORSKÁ PRÁVA
Kupující je povinen při nakládání s veškerými produkty umístěnými na webu www.lucyoga.cz
dodržovat zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Kupující zejména není oprávněn v
rozporu s autorským zákonem půjčovat, kopírovat, dále prodávat ani jiným způsobem šířit
žádný z produktů poskytnutých Prodávajícím. Porušením ustanovení autorského zákona se
Kupující vystavuje nebezpečí vymáhání náhrady škody a bezdůvodného obohacení ze strany
Prodávajícího. V některých případech může takové porušení autorského zákona naplnit i znaky
trestného činu.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících a to jméno, příjmení a kontaktní údaje (email).
Údaje jsou zpracovávány a shromažďovány automatizovaně prostřednictvím kupujícím
vyplněného formuláře. Kupující se zavazuje oznámit prodávajícímu případné změny těchto
údajů tak, aby prodávající dostál své povinnosti zpracovávat pouze platné a aktuální údaje.
Všechny osobní údaje jsou uchovány v souladu s právním řádem České republiky. Provozovatel
je oprávněn zpracovávat osobní údaje dobrovolně poskytnuté kupujícím za účelem splnění
kupní smlouvy a za účelem plnění povinností vyplývajících z jiných právních předpisů (zejm.
účetní a daňové předpisy) i bez souhlasu kupujícího. Prodávající se zavazuje, že všem
kupujícím, kteří se nepřihlásí k odběru newsletteru, nebude na uvedenou e-mailovou adresu
zasílat žádné obchodní informace.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí
vhodným způsobem na internetových stránkách www.lucyoga.cz.
Tyto podmínky nabývají platnosti dnem 1. prosince 2021.